Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi1590
Ieri3156
Saptamana curenta4746
Luna curenta68072
Total4232450

in momentul acesta sunt 80 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Răspunsuri la întrebări cu privire la activitatea de inventariere a terenurilor conform Legii nr. 165/2013 – Partea a II-a


1. Care sunt activităţile pe care le pot desfăşura comisiile locale din momentul adoptării Legii nr. 165/2013 până la sfârşitul anului 2013, în conformitate cu art. 7 al legii sus menţionate?
Începând cu data de 20.05.2013, activitatea comisiilor judeţene de pe teritoriul României a fost suspendată până la întocmirea situaţiei centralizatoare, cu anumite excepţii, şi anume:
- se pot elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptăţite semnate anterior datei de 20.05.2013;
- se pot efectua modificări ale titlurilor de proprietate doar cu privire la numele şi prenumele solicitanţilor, precum şi cel al autorului, nu cu privire la datele de identificare a amplasamentului/amplasamentelor pe care s-a făcut punerea în posesie;
- se pot elibera duplicate ale titlurilor de proprietate;
 - se pot efectua radieri ale persoanelor înscrise eronat.

2.  Cum se îndreaptă erorile materiale din titlurile de proprietate?

Potrivit dispoziţiilor art. 591  alin. (1) – (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene. Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”.

În acest sens, menţionăm că rectificarea titlurilor de proprietate presupune îndreptarea unor erori materiale înscrise în acestea la momentul emiterii, îndreptare ce se poate realiza pe cale administrativă prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în baza hotărârii comisiei judeţene.

Pentru rectificarea titlului de proprietate este obligatorie depunerea acestuia în original.

De asemenea, pentru definirea termenului de eroare materială se va avea în vedere sensul prevăzut de art. 442, alin. (1) din Codul de procedură civilă:    ,,(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere”.   

3. Cum procedează comisiile locale care trebuie să pună în executare hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, pentru care se  solicită  punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate?

Aceste hotărâri trebuie puse în executare conform dispozitivului dat de instanţa judecătorească, potrivit dispoziţiilor alin. (2) al art. 7 din Legea nr. 165/2013. Pe de altă parte, dacă în dispozitivul hotărârii judecătoreşti nu s-a dispus expres acordarea de despăgubiri, apreciem faptul că nu se poate emite o hotărâre în acest sens, ci se va proceda conform dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 165/2013, în vederea efectuării procedurilor privind acordarea de măsuri compensatorii.

În situaţia în care se constată că hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile nu pot fi puse în executare, deoarece nu a fost stabilit amplasamentul de către instanţa de judecată, comisia locală de fond funciar poate propune persoanelor îndreptăţite alte amplasamente aflate la dispoziţia comisiei locale pentru punerea în posesie, numai cu acordul persoanelor îndreptăţite.

În acest sens, conform dispoziţiilor art. 5 lit. c)  din H.G nr.890/2005, republicată, ,,Comisiile locale stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane.” 

         
4. Ce soluţii există în cazul imposibilităţii identificării pe ortofotoplan a terenurilor situate în zonele necooperativizate? În ce coloană a anexei din H.G. nr. 401/2013 trebuie trecute acestea?
În ceea ce priveşte suprafeţele de teren intravilan sau extravilan aferente zonelor necooperativizate, care nu au fost reconstituite în temeiul legilor fondului funciar şi sunt în proprietatea persoanelor fizice conform înscrierilor din Cartea Funciară, sunt aplicabile prevederile art. 23 sau art. 27, alin. (2¹) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest sens, suprafeţele de teren aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum curtea şi grădina din jurul acestora sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă, caz în care se emite ordinul prefectului şi pentru persoanele care nu au avut calitatea de cooperator.
În cazul prevăzut de art. 27, alin. (2¹) se poate emite titlul de proprietate autorilor iniţiali sau moştenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat de stat terenuri prin acte translative de proprietate.
Prevederile art. 27, alin.(2¹) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare trebuie interpretate în corelaţie cu cele din art. 11, alin.( 2¹) din acelaşi act normativ, potrivit cărora titlul de proprietate emis are caracter recognitiv, terenurile revenind în proprietatea persoanelor care nu şi-au pierdut calitatea de proprietar.
În consecinţă, suprafeţe de teren intravilan sau extravilan aferente zonelor necooperativizate vor fi trecute în coloana 6 a Anexei 1 din H.G. nr. 401/2013, urmând ca după depunerea cererilor de către persoanele îndreptăţite să se emită titlul de proprietate sau ordinul prefectului în funcţie de situaţia juridică a acestora.


5. Se pot emite titluri de proprietate şi ordine de prefect pentru punerea în posesie asupra terenului aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti?
Cu privire la emiterea titlurilor de proprietate şi a ordinelor prefectului pentru terenurile care intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 23 şi art. 36, alin. (1) – (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit noilor acte normative în domeniul legislaţiei fondului funciar, opinăm faptul că, în cazul în care obiectul ordinelor Prefectului îl constituie terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospădăreşti, deci teren care nu este agricol, atunci activitatea de emitere a acestor documente nu este suspendată.


6. Cum se poate acţiona în cazul suprapunerilor de parcele şi eliberării unor dubluri de titluri?
Considerăm că după finalizarea perioadei de suspendare a activităţii comisiilor de fond funciar, devin aplicabile dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 165/2013. Potrivit acestor prevederi legale, comisia judeţeană a căpătat legitimitate procesuală şi poate să stabilească prin regulamentul de organizare şi funcţionare cum va proceda în în astfel de situaţii.
Totodată, în cazul în care terenul înscris într-un titlul de proprietate a fost înstrăinat şi a intrat în circuitul civil, atunci comisia judeţeană poate formula acţiune de anulare în instanţă a acestuia.


7. Referitor la planurile pentru terenurile cu vegetaţie forestieră care nu sunt actualizate şi sunt la scară mare (sc. 1:20.000),  nu cuprind datele de identificare ale amenajamentelor silvice (nr. UA, UP), iar suprafeţele de teren cu vegetaţie forestieră nu sunt delimitate în coordonate georeferenţiale, menţionăm că personalul silvic din structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva are obligaţia să transmită comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor situaţia terenurilor forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează, indiferent de categoria de folosinţă şi conturul acestora evidenţiat pe hărţi amenajistice la scara 1:5000 sau 1:10000, scanate în formatul .tif/.jpg.


8. Referitor la modificarea limitelor de sector în cazul în care sectorul este străbătut de căi de comunicaţie, canale, căi ferate, precizăm că este necesar să se ia legătura cu ANCPI şi OCPI, care vor dezbate aceste situaţii punctual pe fiecare sector cadastral împreună cu expertul din comisie.


9. Cu privire la situaţia terenurilor intravilane, care nu fac obiectul inventarierii, dar care au fost înscrise în anexele validate în temeiul legilor fondului funciar, precizăm că terenul intravilan poate avea mai multe categorii de folosinţă, respectiv, agricol, curţi-construcţii, etc., astfel că am identificat următoarele situaţii:
- în cazul în care terenurile nu fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate indiferent de categoria acestora de folosinţă, acestea vor fi trecute în coloana 3 a anexei nr. 1 din HG. nr. 401/2013;
- în cazul în care terenurile agricole intravilane fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, acestea vor fi trecute în anexa nr. 2.
Pe de altă parte, în situaţia în care există o cerere prin care aceste terenuri ce sunt considerate că nu fac obiectul reconstituirii, sunt solicitate de către persoana îndreptăţită sau moştenitorii acesteia, cererea nesoluţionată, se va trece în anexa nr. 6 din HG. nr. 401/2013.


10. Cu privire la modalitatea de soluţionare a cazurilor în care limitele sectoarelor cadastrale transmise de către ANCPI nu respectă limitele cadastrale stabilite în baza Legii nr. 2/1968, opinăm că se vor lua în considerare toate documentele necesare identificării soluţiilor benefice în vederea finalizării situaţiei de inventariere a terenurilor şi este necesar să se ia legătura cu ANCPI şi OCPI, care vor dezbate aceste situaţii punctual pe fiecare sector cadastral împreună cu expertul din comisie.


11. Cu privire la întocmirea situaţiei centralizatoare a terenurilor disponibile, fără obligativitatea delimitării pe ortofotoplan a fiecărei parcele de teren, ci doar a poligonului reprezentând suprafaţa totală disponibilă, precizăm că aceasta se va întocmi conform dispoziţiilor art. 6 din H.G. nr. 401/2013.


12. Cu privire la situaţia terenurilor înscrise în evidenţele imobiliare pe cale civilă (hotărâri judecătoreşti, succesiuni, etc.), la baza cărora nu au stat acte de proprietate emise în temeiul legilor fondului funciar, menţionăm că acestea vor fi trecute în coloana 3 a anexei 1 din H.G. nr. 401/2013.


13. Cu privire la modalitatea de inventariere a terenurilor aflate în administrarea ADS sau ANPA care au fost atribuite prin titluri de proprietate, fără să existe vreun protocol de predare-primire (în temeiul Legii nr. 1/2000), menţionăm că acestea vor fi trecute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 401/2013, cu explicaţii la rubrica ,,observaţii”, explicaţii care vor arăta că acestea trebuiau să facă obiectul unui protocol de predare-primire care nu a fost finalizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.


14. Cu privire la procedura de completare a anexei nr. 5 referitoare la situaţia izlazurilor comunale, în mod special cele atribuite prin ordine ale prefectului, menţionăm că, aceasta se va efectua conform rubricilor din această anexă, iar la rubrica ,,observaţii” se vor trece menţiuni cu privire la modalitatea de dobândire a acestora, respectiv actele în baza cărora s-a efectuat intabularea. În situaţia în care terenul scos din izlazul comunal în vederea reconstituirii dreptului de proprietate nu este acceptat de cetăţeni, atunci acesta va fi reintrodus în izlazul comunal, deoarece potrivit dispoziţiilor art. 5 din O.U.G. nr. 34/2013, schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor şi scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte poate fi definitivă sau temporară.


15. Cu privire la sintagma ,,Suprafaţa neretrocedabilă/Total suprafaţă teren neagricol (ape, drumuri, canale, căi ferate, etc.)”, astfel cum apare în coloana 3 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 401/2013, menţionăm că în această coloană se înscriu terenurile care nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, respectiv terenurile unde poate fi evidenţiată suprafaţa neretrocedabilă a sectorului cadastral şi totalul suprafeţei de teren neagricol.
În situaţia în care există cerere de solicitare a acestor terenuri din partea autorului şi/sau a moştenitorilor acestuia, nesoluţiontă, atunci terenul se trece în anexa nr. 2 din H.G. nr. 401/2013.
Terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, din intravilanul localităţilor care au fost date de către primărie în folosinţa unor persoane fizice prin contracte de chirie/concesiune pot fi cuprinse în coloana 3 a Anexei  nr. 1 din HG. nr. 401/2013, numai dacă sunt neagricole.
Dacă terenul este agricol, acesta va fi trecut în anexa 2 din H.G. nr. 401/2013.