Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi1289
Ieri3156
Saptamana curenta4445
Luna curenta67771
Total4232149

in momentul acesta sunt 34 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Răspunsuri la întrebări cu privire la activitatea de inventariere a terenurilor conform Legii nr. 165/2013 – Partea a I-a

 

1.    În care anexă din HG nr.401/2013 vor fi trecute terenurile agricole cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale?

 

Opinăm că în practică se pot întâlni mai multe situaţii, respectiv:
    - situaţia în care se apreciază că aceste terenuri nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, caz în care acestea pot fi trecute în coloana 3 a anexei nr.1 din HG nr.401/2013, acolo unde poate fi evidenţiată suprafaţa neretrocedabilă a sectorului cadastral şi totalul suprafeţei de teren neagricol;
    - situaţia în care aceste terenuri se apreciază că pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, caz în care acestea pot fi trecute în anexa 2 din HG nr.401/2013.
    În cazul în care se există o cerere de restituire a acestor terenuri depusă de către autor şi/sau moştenitorii acestuia, nesoluţionată, atunci terenul se trece în anexa 2 din HG nr.401/2013.
    De altfel, pentru această situaţie supunem atenţiei dumneavoastră şi prevederile art .III alin.(11) din Legea nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,  potrivit cărora ,, Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspendă efectele cu privire la aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie.”

 

2.    În ce anexă vor fi inventariate terenurile având categoria de folosinţă păşune, care nu au fost cuprinse în Ordinul Prefectului, dar sunt intabulate în Cartea Funciară în proprietatea unităţii administrativ- teritoriale?


Acestea vor fi trecute în anexa 5 din HG nr.401/2013, iar  la rubrica „observaţii” se vor trece menţiuni cu privire la modalitatea de dobândire a acestora, respectiv actele în baza cărora s-a efectuat intabularea.


3.    În ce anexă vor fi inventariate terenurile situate în intravilanul localităţilor, care fac obiectul unor PUZ-uri aprobate, teren, care anterior era agricol şi căruia i s-a schimbat categoria de folosinţă? 


 Opinăm că în acest caz devin aplicabile cele două situaţii arătate la punctul 1 al prezentului răspuns.
Totodată, opinăm că în cazul în care există o cerere prin care aceste terenuri sunt solicitate de către autor şi/sau moştenitori, nesoluţionată, atunci terenul se trece în anexa 6 din HG nr.401/2013.


4.    Care va fi modul de aplicare de către Comisia judeţeană de fond funciar a dispoziţiilor art.47 din Legea nr.165/2013? 


Considerăm că potrivit acestor prevederi legale, comisia judeţeană a căpătat legitimitate procesuală în astfel de situaţii, iar aceasta poate să stabilească prin regulamentul de organizare şi funcţionare cum va proceda în diferite situaţii.
Astfel, în cazul în care terenul înscris într-un titlu de proprietate a fost înstrăinat şi a intrat în circuitul civil, atunci comisia judeţeană poate formula acţiune de anulare în instanţă a acestuia.


5.    În ce anexă se înscriu terenurile aflate în zona de protecţie şi siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene?


Opinăm că în acest caz trebuie avute în vedere şi prevederile OG nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul drumurilor. Potrivit art.2 alin.3 din OG nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul drumurilor, zona de siguranţă face parte integrantă din drum,  iar potrivit art.16 alin.1 al aceluiaşi act normativ,  limita acesteia este prevăzută în anexa 1 a ordonanţei, motiv pentru care aceasta va fi menţionată în coloana 3 a anexei nr.1 din HG nr.401/2013, acolo unde poate fi evidenţiată suprafaţa neretrocedabilă a sectorului cadastral.
Tot din dispoziţiile art.2 alin.3 din OG nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul drumurilor, rezultă că zona de protecţie nu face parte integrantă din drum, iar potrivit art.17 limitele acesteia  sunt prevăzute în anexa nr. 1, ea rămânând în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului.
În ceea ce priveşte anexa în care poate fi înscrisă zona de protecţie a drumurilor naţionale şi judeţene, opinăm că trebuie să se ţină cont de deţinătorul acesteia, respectiv persoana juridică care are terenul în administrare sau în proprietate.
În sprijinul celor mai sus arătate vin şi prevederile art.18 din OG nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul drumurilor, potrivit cărora: ,, Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca această operaţiune să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.“


6.     Rezervele identificate în sectoarele cadastrale vor fi confirmate prin efectuarea de măsurători  topo cadastrale  ulterioare  finalizării procesului de inventariere?


 Suntem de părere că rezervele identificate vor fi măsurate la momentul efectuării punerilor în posesie pentru cererile nesoluţionate la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013, punere în posesie ce va avea loc după validarea întinderii dreptului de proprietate potrivit legislaţiei aplicabile fondului funciar.


7. Activitatea ADS de a preda terenuri este suspendată în această perioadă?


Reamintim prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.165/2013, potrivit căreia în teza finală se menţionează că sunt suspendate orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar, deci şi activitatea de încheiere a protocoalelor de predare-preluare a terenurilor agricole.


8. Cererile persoanelor îndreptăţite cuprinse în anexele de reconstituire pe terenurile ADS ce urmau a fi predate, sunt considerate cereri nesoluţionate?


Menţionăm că, în accepţiunea noastră, prin cerere nesoluţionată în temeiul legilor fondului funciar se înţelege acea cerere care nu a fost finalizată prin emiterea titlului de proprietate, în cazul restituirii în natură, sau prin emiterea titlului de plată, în cazul propunerii acordării de despăgubiri.
Nu se vor trece în situaţia centralizatoare a cererilor nesoluţionate decât cererile existente la nivelul comisiilor locale şi/sau judeţene, nu şi cele existente la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
În sprijinul celor mai sus arătate vin prevederile art.42 alin.1 din Legea nr.165/2013, potrivit cărora a existat un termen de opţiune pentru returnarea dosarelor aflate la instituţia noastră, termen de decădere care s-a împlinit deja, şi potrivit cărora instituţia noastră a comunicat comisiilor locale dosarele pentru care a fost înregistrată această opţiune.


9. Terenurile pentru care nu s-au încheiat protocolul se inventariază în anexa 2 la HG nr.401/2013?


Opinăm că acestea vor fi trecute în anexa menţionată cu explicaţii la rubrica „observaţii”, explicaţii care vor arăta că acestea trebuiau să facă obiectul unui protocol de predare-primire care nu a fost finalizat până la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013.


10. Poate comisia locală de fond funciar să ofere persoanelor îndreptăţite suprafeţe de teren din izlazul comunal pentru care să organizeze referendum?


Considerăm că nu este nevoie de acceptul cetăţenilor ce urmează să primească teren în izlaz înainte de organizarea referendumului.
În cazul în care terenul scos din izlazul comunal în vederea reconstituirii dreptului de proprietate nu este acceptat de cetăţeni, atunci acesta va fi reintrodus în izlazul comunal, deoarece potrivit prevederilor art.5 din OUG nr.34/2013 schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor şi scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte poate fi definitivă sau temporară.


11. Cum se realizează punerea în posesie de către comisia locală notificată, a persoanelor îndreptăţite transferate pe anexele altei unităţi administrativ-teritoriale?


 Aceasta se va putea efectua conform prevederilor HG nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 din HG nr.401/2013, respectiv:
-  în cazul în care terenul se va prelua de la ADS, pe raza unei comune limitrofe celei pe raza căreia se află terenul solicitat şi imposibil de restituit, atunci protocolul de predare-primire se va încheia între comisia notificată şi unitatea care predă;
- în cazul în care terenul se va prelua de la o comisie locală limitrofă se va încheia un proces verbal de predare primire sau protocol de predare – primire, etc, între comisia limitrofă şi cea notificată.


12.    Se suspendă activitatea de emitere a Ordinelor Prefectului în temeiul art.23 şi 36 alin.2 din Legea nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare?


Opinăm că în cazul în care obiectul acestor ordine îl constituie terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, deci teren care nu este agricol, atunci activitatea de emitere a acestor acte nu este suspendată.


13. În ce anexă vor fi înscrise terenurile agricole aflate în portofoliul ADS şi încadrate în categoria celor cărora li se aplică prevederile art.22¹ din Legea nr.1/2000?


Acestea vor fi trecute în anexa nr.2 la HG nr.401/2013, cu menţiunile că le-ar fi aplicabile prevederile conţinute de articolul de lege citat mai sus, menţiuni ce vor fi trecute la rubrica observaţii.


14.    Poate fi reglementată situaţia cetăţenilor ce folosesc suprafeţe dobândite pentru care nu au acte în zonele necooperativizate?


Opinăm că în astfel de cazuri pot fi aplicate prevederile art.23 sau 27 alin. (21) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul  prevăzut de art.23 opinăm că din interpretarea alin. (21) coroborat cu cele ale alin. 4 rezultă că suprafeţele de teren aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum curtea şi grădina din jurul acestora  sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă, caz în care se emite ordinul prefectului şi pentru persoanele care nu au avut calitatea de cooperator.
În  cazul  prevăzut de art.27 alin.(21) se poate emite titlul de proprietate  deţinătorilor sau moştenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat de stat terenurile prin acte translative de proprietate.
Prevederile art.27 alin.(21) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare trebuie interpretate în corelaţie cu cele ale art.11 alin.2¹ din acelaşi act normativ potrivit cărora  titlul de proprietate emis are caracter recognitiv, terenurile revenind  în proprietatea persoanelor care nu şi-au pierdut calitatea de proprietar.